30 Krêftige punten fan moarnsgebed

7
17904

Psalmen 63: 1:

O God, do bist myn God; betiid sil ik dy sykje: myn siel hat toarst nei dy, myn fleis langet nei dy yn in droech en toarstich lân, dêr't gjin wetter is;

30 machtich punten fan moarnsgebed om jo te helpen jo dei mei Jezus te begjinnen. As in weder berne leauwige, moatte wy it belang erkenne fan ús dei oan God tawize foardat wy ús huzen ferlitte. Elke dei draacht syn eigen segen en godlike kânsen. It is dêrom wichtich dat wy ús wegen foar God tawize en ek freegje om it liede fan 'e hillige geast as wy elke moarn útgean.

It doel fan it gearstallen fan dizze 30 krêftige moarnsgebedspunten is om leauwigen te helpen meidwaan effektive gebeden elke moarn foardat jo it hûs ferlitte. Dizze gebeden besunigje oer elk gebiet fan jo stribjen, dêrom wurdt it oanret dat jo it elke moarn bidde foardat jo útgean.

30 Krêftige punten fan moarnsgebed

1). Oh Hear, ik tankje jo, as ik fan 'e moarn útgean, lit ik boppenatuerlike geunst tsjinkomme mei myn needlottige helpers yn Jezus namme.

2). Och Hear, lykas it wie yn 'e dagen fan moses en de bern fan Isreal yn' e woastenije, lit jo wolkpylder hieltyd moarn mei my gean yn 'e namme fan Jezus.

3). Oh Hear, ferlos my fan alle pylken dy't oerdei en middei yn Jezus namme fleane

4). Oh Hear, oerein en ferdigenje my fan alle minsken dy't my fan 'e moarn besykje sille oan te fallen yn Jezus namme.

5). Oh Hear, gean hjoed foar my en nim alle obstakels fuort dy't hjoed in libbene hel foar my sille meitsje yn 'e namme fan Jezus.

6). Oh Hear, fersoargje hjoed myn deistige brea hjoed yn Jezus namme.

7). Oh Hear, lied my net yn 'e tante en ferlos my hjoed fan alle kwea yn Jezus namme.

8). Ik beslút dat dejingen dy't de hiele nacht op my lizze te wachtsjen om moarns te slaan, harsels de sinne net sille sjen ??? fan hjoed yn Jezus namme.

9). Och Heare! Stjoer hjoed jo ingels foar de beskerming fan myn libben yn Jezus namme.

10). Ik ferklearje dat elke beneaming fan 'e dea dy't hjoed tsjin my rjochte is, of it no stjoert nei my of fia in oare persoan, teleurgesteld wurdt en yn stikken skreaun wurdt yn Jezus namme.

11). Hear, ferheegje manlju en froulju om my te helpen yn al myn behoeften hjoed yn Jezus namme te foldwaan.

12). Och Heare, as ik fan 'e moarn it lofoffer oanbied, lit jo rein fan segen my hjoed folgje yn Jezus namme.

13). Oh Hear, lit my hjoed sjen yn namme fan Jezus.

14). Hear, liede troch de help fan 'e hillige geast yn my myn stappen as ik de útdagingen fan' e dei yn Jezus namme stean.

15). Oh Hear, hilligje my foar it wurk fan hjoed yn Jezus namme.

16). Oh Hear, jou my myn hert winsken foar hjoed yn Jezus namme.

17). Oh Hear, meie de dissapointments en it mislearjen fan juster harsels net moarns werhelje yn myn namme yn Jezus namme.

18). Ik ferklearje dat ik jo frjemde wurken en jo frjemde dingen yn myn libben fan 'e moarn yn Jezus namme sil sjen.

20). Oh Hear, oardielje my hjoed net oan 'e mjitte fan myn leauwen. Lit de rein fan jo unmerited foardiel en barmhertigens oer my falle as ik myn hûs ferlitte yn Jezus namme.

21). Wylst ik fan 'e moarn wekker wurd, sil ik wekker wurde mei myn hearlikheid en mei lofsangen dy't alle fertriet yn Jezus namme oersjogge.

22). Och Heare! Wylst ik fan 'e moarn wekker bin, stjoer ik heule hjoed út' e himel en myn needlottige helpers yn namme fan Jezus.

23). Oh Hear, lit my jo moarn fan 'e moarn sjen en my liede op' e wei dat ik hjoed moat gean yn Jezus namme.

24). Oh Hear, wês myn ferdigener tsjin alle problemen fan hjoed yn Jezus namme.

25). Ik profetearje fan 'e moarn myn libben dat, as ik opkom, elk dea ding om myn libben, myn famylje, myn bedriuw en karriêre yn' e namme fan Jezus wer ta libben komt.

26). Oh Hear, tankje jo foar jo steande leafde dy't elke moarn nij is yn namme fan Jezus.

27). Ik profetearde dat alle perselen tsjin myn libben hjoed yn 'e namme fan Jezus sille falle werom.

28). Heit ferliende my boppenatuerlike wiisheid foar myn aktiviteiten fan 'e moarn yn Jezus namme

29). Heit Ik ferklearje dat al myn reizen hjoed yn Jezus namme ûngeloksfrij wêze sille.

30). Ik ferklearje dat ik hjoed it goeie nijs sil hearre, begjin fan 'e moarn yn' e namme fan Jezus.
Tankewol Jezus.

10 Inspirearjende moarnsbibelferzen

Dizze 10 ynspirearjende moarnsbibelferzen sille jo helpe by jo tawijing fan 'e moarn. Bidden mei it wurd fan God is heul effektyf. Ik advisearje dat jo teminsten 3 fan dizze bibelferzen lêze foardat jo elke moarn bidden. Dit sil mear wearde en kwaliteit tafoegje oan jo stille tiid mei God. Ek as jo trochgean mei jo deistige aktiviteiten, fine jo noch tiid om te meditearjen oer dizze bibelferzen foar maksimale produktiviteit.

10 Inspirearjende moarnsbibelferzen

1). Klaaglieders 3:23:
23 Se binne elke moarn nij: grut is jo trou.

2). Psalmen 5: 3:
3 Myn stim scille jo moarns hearre, o Heare; yn 'e moarn sil ik myn gebed nei dy rjochtsje en opkomme.

3). Psalmen 59: 16:
16 Mar ik scil sjonge fen jins macht; ja, ik scil de moarns lûdop sjonge fen jo barmhertichheit: hwent Jo hawwe myn ferdigening en taflecht west yn 'e dei fan myn problemen.

4). Jesaja 33: 2:
2 Heare, wêz ús genedich; wy hawwe op jo wachte. Wês jo moarns har earm, ek ús heil yn 'e tiid fan problemen.

5). Sefanja 3:5:
5 De rjuchtfeardige Hear is yn it formidden; hy scil gjin ûngerjuchtichheit dwaan: hy bringt elke moarn syn oardiel foar it ljocht, hy scil net; mar de ûnrjochtfeardige wit gjin skande.

6). Jesaja 50: 4:
4 De Heare GOD hat my de tonge fan 'e gelearde jûn, dat ik wite soe hoe't ik yn' t seizoen in wurd soe sprekke oan 'e wurch; hy wekker moarns fan' e moarn, hy wekker myn ear om te hearren lykas de gelearde.

7). Eksodus 36: 3:
3 En hja krigen fen Mozes al it offer dat de bern fen Israël brochten foar it wirk fen 'e tsjinst fen it hillichdom, om it mei to meitsjen. En se brochten elke moarn noch frije offers.

8). 1 Kroniken 9:27:
27 En hja bleauwen rûn it hûs fan God, hwant de lading wie op har, en de iepening derfan moarns die har.

9). Jeremia 21:12
12 O hûs fen David, sa seit de Heare; Doch de moarns oardiel en leverje dejinge dy't bedoarn is út 'e hân fan' e ûnderdrukker, dat myn grime net útgiet as fjûr en baarnde dat gjinien it kin blussen, fanwegen it kwea fan jo dwaan.

10). Psalmen 101: 8:
8 Ik sil al de goddeleazen fan it lân betiid ferneatigje; dat ik alle goddeleazen út 'e stêd des Heare kin útroegje.

advertinsjes

7 COMMENTS

  1. Dear Pastor, de Hear is jo sterkte en gids. Betanke foar it hurde wurk, ferven en ûnbeheinde ynspanning om wy kristenen te helpen bidden mear. De Hear sels sil altyd jo achterste beleanning wêze. God segene jo ryk.

  2. It iennichste bêste iten foar it fieden fan in kristlike dei is moarngebeden lykas dizze. Grater is de hear dy't jo mei dizze wurden hat feed

LIEDING IN REPLY

Fier jo kommentaar yn!
Fier hjir jo namme yn