30 Midnight Prayer Punten foar finansjele trochbraak

43
46012

Psalm 84: 11:
11 Hwent de Heare God is in sinne en skyld: de Heare scil genede en eare: gjin goede saak sil er wegerje harren dy't rinne yn oprjuchtens.

De middernacht oere is de meast effektive tiid om it gesicht fan God te sykjen. It wie om middernacht dat Paulus en Silas dêr wei út 'e slavernij bidden, Hannelingen 16:25, it wie om middernacht dat peter waard frijlitten wylst de tsjerke bea, Hannelingen 12: 6-19, Mattéus 13:25 fertelt ús dat wylst manlju sliepen , de fijân siedde ûnkruid. Wy moatte foardielje fan 'e middernacht oeren om ússels te bidden út' e slavernij. Hjoed sjogge wy nei 30 middernachtgebedpunten foar finansjele trochbraak. Wy moatte begripe dat bidden foar finansjele trochbraak tige wichtich is. It is wier dat jo net ryk wurde troch gewoan de heule dei te bidden sûnder te wurkjen, mar as wy bidde, bringe wy it boppennatuerlike del om ús natuerlike ynspanningen te helpen. Gebed feroarsaket de krêften fan God om ús te helpen yn ús finansjele aventoeren yn it libben. Ek as wy bidde, folt Gods leafde ús herten en makket it sa dreech foar de leafde foar jild ús libben te bedjerren.

Dizze middernachtgebedspunten foar finansjele trochbraak sille finansjele doarren foar jo iepenje, as jo it yn leauwe bidde, de middernacht oeren maksimalisearje, sille jo de krêft fan God sjen dat ûntstiet om jo te favorearjen yn jo arbeid. God sil feroarsaakje hokker juridysk bedriuw jo dogge bloeie, sels willekeurige omstannichheden sille jo favorisearje. De Hear sil jo stypje troch syn rjochterhân en jo de haad yn jo sektor meitsje. Wylst jo dizze gebedspunten bidde, sil de hear jo frisse ideeën jaan dy't jo in wrâldfiguer meitsje en jo dus brûke om de wrâld in better plak te meitsjen. Ik leau hjoed dat dit gebed sil liede ta jo finansjele trochbraak yn 'e namme fan Jezus.

30 Midnight Prayer Punten foar finansjele trochbraak

1. Ik gebea alle demonyske hinderingen foar myn finansjele trochbraak folslein lam te wêzen, yn 'e namme fan Jezus.

2. Lit elke demonyske besparringskonto dy't myn finânsjes hâldt, wurde ferneatige en ik befel al myn finânsjes om no frij te wurden !!!, yn 'e namme fan Jezus.
3. Ik bine elke sterke man tusken my en myn finansjele trochbraak, yn Jezus 'namme.

4. Ik haw al myn besittingen fan 'e hân fan' e fijân, yn 'e namme fan Jezus.

5. Ik brek en ferlos my fan elke flok fan finansjele bân en earmoed, yn 'e namme fan Jezus.

6. Ik befrij mysels fan elke bewuste en ûnbewuste ferbûn mei de geast fan earmoed, yn 'e namme fan Jezus.

7. Lit God opstean en lit elke fijân fan myn finansjele trochbraak ferspraat wurde,. yn 'e namme fan Jezus.

8. O Hear, werstelle al myn fergriemde jierren en ynspanningen en konvertearje se nei myn finansjele trochbraak, yn 'e namme fan Jezus.

9. Lit de geast fan finasiale geunst oer my wêze oeral wêr't ik gean yn 'e namme fan Jezus.

10. Heit, ik freegje Jo, yn 'e namme fan Jezus, tsjinstende geasten te stjoeren om my te ferbinen mei myn finansjele needloters yn' e namme fan Jezus.

11. Lit manlju my finansjeel segenje oeral wêr't ik gean, yn 'e namme fan Jezus.

12. Ik doch myn finânsjes frij fan 'e klauwen fan finansjele honger, yn' e namme fan Jezus.

13. Ik los ingels, yn 'e machtige namme fan Jezus, om te gean en geunst te meitsjen foar myn finânsjes.

14. Lit alle finansjele hinderingen dy't op myn wei stean, ferwidere wurde, yn 'e namme fan Jezus.

15. Ik ferwiderje myn namme en dy fan myn húshâlding út it boek fan finansjeel fallisemint, yn 'e namme fan Jezus.

16. Hillige Geast, wês myn senior partner yn myn finânsjes.

17. Elke goede saak dy't hjoed myn finansjele trochbraak ferwideret, begjint no te streamjen !!! yn 'e machtige namme fan Jezus.

18. Ik wegerje elke geast fan finansjele fernedering en ferlegenens, yn Jezus 'namme.

19. Heit, blokkearje elke lekkage oan myn finânsjes, yn 'e machtige namme fan Jezus.

20. Lit myn finânsjes te heul wurde om te behanneljen foar dieven en demonyske klanten, yn 'e namme fan Jezus.

21. Lit geastlike magnetyske krêft dy't rykdom oanlûkt en hâldt wurde dellein yn myn finânsjes, yn 'e namme fan Jezus.

22. Ik befrij myn finânsjes fan 'e ynfloeden, kontrôle en oerhearsking fan goddeleaze húshâldens, yn' e namme fan Jezus.

23. Lit alle satanyske ingelen dy't seingen fan my ôfstjoere, folslein lam wêze, yn 'e namme fan Jezus.

24. Lit it kweade effekt fan elts frjemd jild dat ik haw krigen of oanrekke neutraliseare wurde, yn 'e namme fan Jezus.

25. O Hear, lear my it godlike geheim fan wolfeart.

26. Lit de freugde fan 'e fijân oer myn finansjele libben omboud wurde ta fertriet, yn' e namme fan Jezus.

27. Lit al myn blessingen lokaal as ynternasjonaal finzen nommen wurde my frijlitten, yn 'e namme fan Jezus.

28. Ik bine alle anty-wolfeartkrêften, yn 'e namme fan Jezus.

29. Lit myn finânsjes te hjit wêze foar alle kweade macht om op te sitten, yn 'e namme fan Jezus.

30. Heit Ik tankje jo dat jo my in rike man / frou hawwe makke yn Jezus namme.

 

 

advertinsjes

43 COMMENTS

 1. DankUwel foar jo geweldige zegenbede!
  Jo binne in foarbidder bûgd!
  In strijder fan ljocht en romte!
  Jo gebeden hawwe in wirklank op ierde en yn 'e himel.
  Jo kinne gefangenen ketenen ferlieze en befrijd.
  Jo hawwe my de grutte fan God te sjen en erkend.
  Om folslein erkenne der wierheid te kommen.

  Veel liefs Margret😍❤️

 2. Dizze gebeden dy't ik no sei, moatte doarren iepenje foar finansjele foardiel foar my en ek dizze gebeden sille my meitsje om fan Jezus namme Amen te ferpleatsen fan Glory nei Glory

 3. Wow! Dit is sa machtich en ik bin segene en favoryt mei dizze gebeden. Alles wurket fan no ôf oan myn namme yn Jezus namme, Amen. Tankewol foar de gebeden.

 4. Wow! Ik bin sa sillich en favoryt mei dizze gebeden. Alles wurket foar myn favoryt yn Jezus namme, Amen. Tankewol man fan God.

 5. Achte God hear myn gjalp doe't ik mei moed foar jo troan kom, om't ik wit dat jo de Almachtige God binne dy't jo iennichstberne soan stjoerde om te stjerren foar myn sûnden en ik sil jo ivich tankje en jo namme earje, om't jo Hear fan 'e legerskaren binne. Ik knibbelje foar jo foar Jo om myn gjalp te hearren ...
  Amen

 6. Achte God..ik kom ta jo sa sûndich as ik. Smeekje foar jo barmhertigens en genede .begjinne by jo yntervinsje yn myn finânsjes..Ik bin wurch fan skulden, bin wurch fan earmoede, ik moat myn finansjele rykdom werstelle en elk konvenant ferneatigje dat my hat ferbean fan finansjele wolfeart..it tiid foar my om boppe myn fijannen út te reitsjen en al myn finansjele rykdom werom te easkjen..Ik de namme fan Jezus dy't ik krij, bin myn rykdom tûzen kear werom ... troch it hillige geastfjoer ... ..Amen..foar it is dien

 7. Almachtige God Ik wurdearje jo, om't jo myn gebeden hawwe beantwurde en ik wit dat alles yn myn finansjele libben goed sil wêze yn 'e machtige Namme fan Jezus Kristus 🙏🙏🙏

LIEDING IN REPLY

Fier jo kommentaar yn!
Fier hjir jo namme yn