Krêftige gebeden foar rjochtsaken dy't wûn wurde

0
1368
GEBEDEN OM KURSUSJES WINNE

Psalm 27: 1-2,
De Heare is myn ljocht en myn heil; foar wa sil ik bang wêze? De Heare is de sterkte fan myn libben, foar wa sil ik bang wêze? Doe't de goddeleazen, sels myn fijannen en myn fijannen, oer my kamen om myn fleis op te iten, stoarten se en foelen. "

Winne a rjochtsaak is gjin bernespultsje foar sawol de fertochte as de beskuldige, om in rjochtssaak te winnen it nivo fan gebeden en fêstjen moat heech wêze. As earste moat men de genede fan God sykje en gebed om syn gloarje oer syn / har libben te straaljen, om foardiel te ûntfangen tidens it proses of rjochtbankproseduere oars is de oanstriid om de rjochtsaak te ferliezen.

It úteinlike doel om nei de rjochtbank te gean is dat de rjochters beslute oer in saak tusken twa partijen. As kristen is Jezus Kristus ús grutste Advokaat (1 Johannes 2: 1-2). In advokaat is in abbekaat as in advokaat yn in rjochtsaak. In advokaat pleitet de saak fan syn kliïnt yn in rjochtbank. Dat Jezus ferdigenet en fertsjintwurdiget ús yn 'e Courts of Heaven, mar de frustraasje fan' e rjochtbankproses liedt dat minsken sels kristenen brûke om alternative middels te winnen lykas omkeapjen, de oare belutsen partij as de rjochter te bedriigjen.

Hjoed sille wy meidwaan oan krêftige gebeden foar te winnen rjochtsaken, dizze krêftige gebeden binne strikt foar dy minsken dy't te meitsjen hawwe mei lestige rjochtsaken, ek is it foar dyjingen dy't falsk beskuldige binne yn 'e rjochtbank fan' e wet, de God fan 'e himel sil jo leverje yn Jezus Kristus namme.

Us God is in rjochtfeardige God. As ien fan syn bern ûnrjochtfeardich foar de rjochtbank wurdt brocht, sil hy de saak foar ús winne. Hy fertsjintwurdiget ús belangstelling en soarget derfoar dat de saak noait ferlern giet. D'r binne gjin advokaten of rjochters dy't machtiger en wizer binne as God. Jezus pleitet ús saak. Hy pleitet foar ús namme. De Hebrieusk skriuwer skreau, "Dêrom is Hy ek yn steat om de allen te rêden dy't troch Him nei God komme, om't Hy altyd libbet om foarbidding foar har te meitsjen." (Hebreeërs 7:25).

D'r binne in soad rjochtsaken dy't in protte yn 'e finzenis hawwe bedarre. Guon wurde ferfolge foar de misdie dy't se net hawwe begien. De ferwachting fan in protte oer de saak wie om har tsjinstanner te winnen, mar ûntdekke dat de saak omkeard en tsjin har wurke. As kristenen is d'r de garânsje dat wy elke rjochtsaak sille winne as wy allinich wierheid, transparant en geloofwaardich binne yn 'e saak. God kin gjin saak winne fan in persoan dy't in skiednis hat fan in reade bestân of in misdied hat begien of de wet fan in bepaalde steat of lân hat skend.

De Bibel leart dat elke persoan sûndige hat. Paulus skreau, "Hwent allegearre hawwe sûndige en ûntbrekke de hearlikheid fan God" (Romeinen 3:23). It momint dat jo skuldich binne oan it misdriuw, en jo opsetlik it misdriuw dogge, dan sille d'r gefolgen wêze, de oanwêzigens fan God sil fuortgean en de gefolgen dêrfan sille resultearje yn straf. De Bibel seit: "As de manen fan 'e man de Heare behagen, makket er sels syn fijannen mei him yn frede." Spreuken 16: 7. Dit betsjut dat as jo wierheid binne en net skuldich binne, Lord Jezus sels jo saak sil fjochtsje.

Hjir binne wat krêftige gebedspunten foar oerwinning yn rjochtsaken

GEBEDEN

1. Tankewol Lord Jezus is myn himelske Advokaat en ik fertrou dat ik yn dizze saak gau folslein ûntslein sil wurde en folslein befêstige en dat der gjin slur sil wêze oan immen syn karakter of bedoelingen yn Jezus 'namme.

2. Ik bid Hear dat jo elke sûnde ferjouwe dy't ik miskien haw begien om dizze straf te garandearjen en ik bid Hear dat jo my folslein suverje en genede hawwe oer my yn Jezus namme

3. Hear, jo wite de reden foar dizze harksitting fan 'e rjochtbank en wy bidde dat jo de heule prosedure tafersjoch hâlde, en freegje dat yn jo genede dat wiere gerjochtigheid kin wurde útfierd, mei ûnpartidichheid yn Jezus namme

4. Heit, meitsje it my mooglik genede te finen yn 'e eagen fan' e rjochter, yn 'e namme fan Jezus, lit my genede, mededogen en leafdefolle freonlikens fine by de sjuery, yn' e namme fan Jezus.

5. Lit alle demonyske obstakels dy't binne fêststeld yn it hert fan elkenien tsjin my, wurde ferneatige, yn 'e namme fan Jezus.

6. Hear, jou alle oanbelangjende partijen, dreamen, fisy en rêst dy't myn saak foarút soene.

7. Ik bind en bring alle geasten fan eangst, eangst en ûntmoediging op 'e flecht dy't yn' e namme fan Jezus frustraasje kinne feroarsaakje.

8. Hear, lit godlike wiisheid falle op allegearre dy't my yn dit gefal belutsen binne en, ik breek de rêchbonke fan 'e geasten fan gearspanning en ferrie, yn' e namme fan Jezus.

9. Leafde Hear, ik freegje om jo genede en barmhertichheid as ik my taret op it oardiel fan dizze rjochtsaak en ik freegje dat yn jo leafde freonlikens en grutte goedens alle beskuldigingen tsjin my lang om let sille wurde ôfset en permanint ûntslein yn Jezus namme

10. Hear, allinich Jo wite de muoite en need dy't dit my feroarsake hat en myn hert is eang en bang. want ik wit hoe wifelich minsken kinne wêze - mar Hear, ik fertrou jo op jo geweldige genede en perfekte timing, en ik bid dat Jo foar my gean sille om dizze rjochtsaak folslein te fallen en folslein ûntslein, en ik sil jo alle lof en gloarje.

11. Ik bid dat jo foar my gean sille en fjochtsje foar myn saak en ik freegje dat ik net skande sil wurde. Tankewol dat jo earen oait iepen binne foar it skree fan jo bern en tankje Jo dat Jo hawwe tasein myn ferdigening te wêzen en myn ferdigener tankje Jo dat jo earm fluch is om al dyjingen te ferlosse dy't op Jo fertrouwe - en Jo tankje yn Jezus namme

12. Ik bid de Hear dat jo al myn fijannen skande sille en ik it wurk fan húshâldlike fijannen en oergeunstige aginten yn dizze saak paralysearje, yn 'e namme fan Jezus.

13. Leafde himelske Heit, tankje Jo dat jo in God fan gerjochtichheid binne en de Hear fan gerjochtigheid en dat Jo ek de boarne binne fan alle wierheid en de boarne fan alle wiisheid. Ik ophelje hjoed al dyjingen dy't belutsen binne by rjochtsaken, of it no is dy't beskuldige wurdt of dejingen dy't belutsen binne by de útfiering fan earlikens en gerjochtigheid.

14. Ik bid dat Jo alle lju liede en liede dy't belutsen binne by de korridors fan 'e gerjochtigheid en har de yntegriteit jouwe om te oefenjen sûnder bias en bigotry .. en de wiisheid en genede om de wierheid te ûnderskieden en derop te hanneljen, sûnder eangst as geunst Yn Jezus machtige namme, Amen.

advertinsjes

LIEDING IN REPLY

Fier jo kommentaar yn!
Fier hjir jo namme yn