Psalm 23 Gebed foar beskerming en definsje

0
1830
psalm 23 betsjutting

Psalm 23: 1: 1 De Heare is myn hoeder; Ik sil net wolle.

It psalmboek is it machtichste gebedeboek yn 'e bibel. Elk bidden Kind fan God wit it geastlik belang fan 'e boek fan psalmen. Hjoed sille wy nei psalm 23-gebed besjen foar beskerming en definsje. Ik leau dat de measte kristenen psalm 23 kinne resitearje fan fers 1 oant fers 6 sûnder dêr bibels te iepenjen, mar derbûten binne d'r sterke iepenbieringen dy't wy kinne krije yn dy psalm.

Psalm 23 wie in gebed fan David, doe't hy te krijen hie mei fûle tsjinstân fan syn fijannen, ynklusyf kening Saul. David wie in man fan gebed, dêrom waard hy in man fan oerwinning. As wy hjoed nei dizze psalm 23 sjogge, sille wy der wat krêftige gebeden út lûke dy't ús sille helpe yn ús geastlike kuier mei God. Elke kear as wy te krijen hawwe mei oanfallen út 'e poarten fan' e hel, kinne wy ​​altyd ynspiraasje lûke út it boek fan 'e psalmen en psalm 23 is in krêftige psalm om te dwaan tsjin de oanfallen fan 'e fijân. Foardat wy de gebeden yngeane, litte wy nei de betsjutting fan psalm 23 fers foar fers sjen.

Psalm 23 Verse betsjutting troch fers

Psalm 23: 1: De Hear is myn hoeder; Ik sil net wolle.

Yn it earste fers erkende David dat de Hear syn hoeder is. In hoeder is in hantlieding, in lieder, dyjinge dy't jo liedt. Dit is heul wichtich, om't jo yn elke oarlochsfiering in kant moatte kieze. David begon troch te erkennen dat hy oan 'e goaden wie en dat de Hear syn hoeder, syn gids, beskermer en ferdigener is. Hy makke it dúdlik dat de Hear Him lei.

Psalm 23: 2-3: 2 Hy lit my lizze yn griene greiden: Hy liedt my by de stille wetters. 3 Hy werstelt myn siel;

Hjir gong David foarút om de foardielen te beskriuwen fan it folgjen fan de Hear, syn hoeder. Hy praat oer liggen yn griene greiden, wat betsjut in steat fan oerfloed en genôch, hy praat ek oer wurde laat yn stille wetters, wat frede fan hert en stilte fan geast betsjut. Yn Vers 3 praat hy oer de restauraasje fan syn siel, wat betsjut syn fersekering fan ivige heil yn God. Hy praat ek oer syn hoeder dy't him op it paad fan gerjochtigheid liedde. As God ús liedt, toant it yn ús rjochtfeardige libbene en geastlike tawijing oan Him.

Psalm 23: 4-5: 4 Ja, al rin ik troch de delling fan it skaad fan 'e dea, Ik scil gjin kwea freze; hwent Jo binne by my; Dyn roede en jins stêf treasten se my.5 Jo tariede in tafel foar my yn 'e oanwêzigens fan myn fijannen: Jo salvje my holle mei oalje; myn tas rint oer.

David dy't hjir sprekt praat oer syn leauwen en fertrouwen yn Syn Herder as hy troch de tsjustere delling fan 'e skaad fan' e dea reizget, ferklearre hy dat hy gjin kwea freze sil, om't de Hear by him is. Hy is mear bewust fan 'e oanwêzigens fan Syn hoeder dan hy is mei it kwea dat him omjout. Hy ferklearre ek dat hy konstant treast wurdt troch de roede en it personiel fan syn hoeder. De roede en it stêf betsjuttet hjir it wurd fan God. It Wurd fan God jout ús treast yn tiden fan need.

Yn fers 5 ferklearre hy dat sels yn 'e midden fan syn fijannen de Hear noch in tafel fan segeningen foar him taret en syn beker fan foardiel oerstreamt. Dit is machtich, salang't de Hear foar ús is, is de oanwêzigens fan 'e fijannen irrelevant. David lit ús ek witte dat Syn hoeders syn holle salve mei oalje, wat in salving is fan 'e Hillige Geast foar beskerming, frijstelling en behâld. It is ek in salving fan heule favoriten.

Psalm 23: 6: 6 Wiswier, goedens en barmhertigens sille my folgje al de dagen fan myn libben: En ik sil wenje yn it hûs fan 'e Hear foar altyd.

David rûn dizze psalmen op troch te ferklearjen dat allinich goedens en barmhertichheit him folgje sille alle dagen fan syn libben, en hy sil op gjin oar plak wenje dan de oanwêzigens fan God foar altyd halleluja. Wat in grutte bekentenis fan it leauwen, midden yn 'e grutte fijân opposysje. Dit is de soarte hâlding dy't kening David de grutste kening yn heule Isreal makke.

Wannear moat ik bidde mei psalm 23.

In protte leauwigen kinne dizze fraach stelle, it antwurd is ienfâldich, jo bidde dit gebed as jo troch drege tiden yn jo libben gean. Jo meidwaan oan dizze gebeden as jo Gods beskerming nedich binne oer jo libben. Bidden mei psalm 23 jout ús hoop en garânsje dat yn 'e midden fan' e stoarm jo God mei jo is. It ferneatiget ek eangst en eangst út jo hert en makket jo fet en sterk om jo bergen te oerwinnen. Lit ús no sjen nei wat krêftige psalm 23 gebedspunten.

Psalm 23 Gebedspunten

  1. Heit Ik tankje Jo, om't jo myn hoeder, lieder en gids binne yn Jezus Kristus Namme

2. Heit, ik kom yn jo troan fan genede om genede en genede te ûntfangen yn tiid fan need Yn Jezus Kristus Namme

  1. Ik beslút hjoed, dat Jo Hear myn herder binne, dêrom sil gjin kwea by myn wenning komme yn Jezus Kristus namme

  1. Ik beslút hjoed, dat jo Hear myn ferdigener binne, dêrom sil gjin fijân oerhearskje oer myn libben Yn Jezus Kristus Namme

  1. Ik beslút dat elke fijân dy't kwea tsjin my plannen sil yn ivige skande yn Jezus Kristus namme steld wurde

  1. Ik beslút dat ik noait yn 't libben moed wurde sil, om't jo wurd my altyd liedt yn' e namme fan Jezus Kristus.

  1. Heit, troch jo machtige hân, help my om troch de stoarmen fan it libben te rinnen yn 'e namme fan Jezus Kristus.

  1. Heit, lit jo machtige hân fan beskerming, bliuw my en myn húshâlding te beskermjen yn 'e namme fan Jezus Kristus.

  1. Ik beslút dat ik midden yn dizze opposysjes sil bloeie yn Jezus Kristus namme

  1. Allinich goedens en barmhertigens sille my folgje al de dagen fan myn libben Yn Jezus Kristus Namme. Tankewol Jezus Kristus.

advertinsjes

LIEDING IN REPLY

Fier jo kommentaar yn!
Fier hjir jo namme yn