Moarnsgebed foar finansjeel wûnder

0
284

Hjoed sille wy omgean mei moarnsgebed foar in finansjeel wûnder. Wêrom is it wichtich om God moarns te sykjen foar in finansjeel wûnder, As wy moarns ier en betiid ta God bidde, wurdt ús fertrouwen yn Him opnij oanstutsen, en kinne wy ​​him útnoegje foar it bedriuw fan 'e dei. As God ienris útnoege wurdt, begjinne wy ​​de manifestaasje fan syn hannen te sjen yn 'e saken fan ús libben. Wûnder gjin wûnder dat de psalmis sei: O God, do bist myn God; betiid sil ik dy sykje. D'r is grut belang by it sykjen nei God ier yn 'e moarn.

Moarnsgebed foar Financial Miracle Will sjocht ús mei God te praten hoe't wy wolle dat ús dei finansjeel wurdt ûntwurpen. D'r is in segen dy't oan elke dei is hechte. Moarnsgebed foar finansjeel Miracle sil ús helpe yn te seilen yn 'e segen fan' e nije dei. D'r is neat dat gebed net kin dwaan, dy skuld dy't jo lang skuldich binne, God kin it hjoed regelje, alles wat jo hoege te dwaan is freegje om in finansjeel wûnder. De skrift seit, ferklearje in ding, en it sil fêststeld wurde. Wy moatte elke dei leare ús dei te ûntwerpen. As wy moarns ta God bidde foar in finansjeel wûnder foardat wy op wurk geane, ûntsluten it de segen fan 'e dei foar ús.

Ik befetsje troch it gesach fan 'e himel, as jo dizze gebedsgids deistich begjinne te brûken foardat jo op saak binne, kin God trochgean de segen fan' e dei foar jo te ûntsluten yn 'e namme fan Jezus. Elke macht en foarstendom dy't jo miskien yn jo wei stean wolle, elke macht dy't jo ynspanningen frustreare wolle, bidde ik dat it fjoer fan 'e Hillige Geast oer har komt yn' e namme fan Jezus. Yn ús libben as leauwigen moatte wy de effektiviteit fan moarnsgebeden begripe, spesjaal foar Finansjeel wûnder. De skrift seit dat wy God fine as hy kin wurde fûn. Wy moatte him oproppe as hy tichtby is.

Gebedspunten

Hear Jezus, ik tankje Jo foar it jaan fan 'e genede om noch in oare dei te tsjûgjen dy't jo hawwe makke. Ik tankje jo, om't myn libben sparje om dizze dei te sjen betsjut dat jo plannen foar my hawwe. Ik ferheegje jo hillige namme om't jo God binne, Heit, akseptearje myn Thanksgiving yn 'e namme fan Jezus.

Hear Jezus, as ik dizze nije dei útstap sil, bid ik dat jo genede mei my sil gean. De skrift seit, doe't Isreal Egypte ferliet, it hûs fan Jakob út minsken fan frjemde taal, Juda wie syn hillichdom en Isreal syn hearskippij, de see seach it en flechte, Jordan waard weromdreaun. De bergen sprongen as rammen en de lytse heuvels as lammen. Heare, see seach jo macht, Jordan seach jo gloarje, de bergen en lytse heuvels fielden jo oanwêzigens; dêrom skeaten se oer. Heare, lykas ik hjoed útgean sil, beslút ik dat jo hearlikheid my mei giet yn 'e namme fan Jezus. Elke foarm fan ûnmooglikheid, elke reus of stroffelstien op myn manier om hjoed foarút te gean, beslút ik dat it fjoer fan 'e heegste oer har komt yn' e namme fan Jezus.

Hear Jezus is derfoar skreaun dat ik seinge wurde sil as ik binnenkom en seinge as ik útgean. Ik ûntsluten de segen fan dizze dei troch jo krêft. Ik befetsje dat troch de autoriteit fan 'e himel de segen fan hjoed oan my frijjûn wurdt yn' e namme fan Jezus. Hear, it skrift seit ek dat de segen fan 'e Hear rykdom bringt sûnder fertriet ta te foegjen. Ik befetsje dat jo rykdom oan seine hjoed mines wurdt yn 'e namme fan Jezus.

Heit yn 'e himel, alles wêr't ik hjoed myn hannen op lis sil bloeie. Ik kundigje dizze dei oan dat de salving fan wolfeart op my is. Alles wat ik yn it ferline besocht en mislearring haw, besleat ik dat se hjoed mooglik wurde makke yn 'e namme fan Jezus. It skrift seit dat it hert fan 'e minske en de keningen yn' e hannen fan 'e Heare is, en hy rjochtet it as de stream fan wetters. Heare, lit my hjoed in man segenje. Lit jo geunst hjoed mei my gean as manlju my sjogge, lit se my seinge mei har rykdom.

Hwent der is skreaun: Seinge mei de Heare wêze, dy't ús deistich mei foardielen laden, de God fan ús heil! Ik tikke de segeningen fan hjoed yn 'e namme fan Jezus. Ik befetsje hjoed finansjele trochbraak. Ik befêstigje finansjeel wûnder yn 'e namme fan Jezus. Hear, sels wêr't ik noait seine ferwachtsje, lit heit my manlju seingje. Ik ûntsluten it portaal fan rykdom foar hjoed. Ik befetsje dat de ingel dy't hjoed de dei de lieding hat oer rykdom mei my mei gean, alles wêr't ik hjoed myn hannen op lis sil fruchten opleverje yn 'e namme fan Jezus.

De bibel seit Tsjinje oan God en wês frede mei him; op dizze manier sil wolfeart nei jo komme. ” Hear Jezus, as ik hjoed útgean sil, ûnderwerp ik my oan jo. Ik bid dat jo myn wegen sille rjochtsje; jo sille myn paad rjochtsje. Ik haw frede mei jo, Hear Jezus, ik bid dat jo hjoed de wolfeart myn wei sille stjoere yn 'e namme fan Jezus. Heit, jo binne de skepper fan alle dingen, jo binne de God fan wolfeart, ik beslút dat jo my oerfloedich seingje sille yn 'e namme fan Jezus.

Heit Hear, lit my wolfeart moetsje, lykas ik hjoed útstap. Jo seine dat de hearlikheid fan 'e lêste de earste sil oertreffe. It kin my net skele oer de seiningen en wolfeart dy't jo my juster joegen. Ik bin folle mear soargen oer dejinge dy't jo my hjoed sille jaan. Om't ik stean op 'e beloften fan jo wurd dat de gloarje fan' e lêste de earste sil oertreffe, betsjuttet dit dat ik juster noait better sil wite. Ik befetsje dat grutte diel fan 'e segen dat ik hjoed sil ûntfange yn' e namme fan Jezus. As ik nachts nei hûs sil, lit lofsangen op jo hillige namme myn folksliet wêze.
Amen.

advertinsjes

LIEDING IN REPLY

Fier jo kommentaar yn!
Fier hjir jo namme yn